Blog

Luyện cho trẻ đi vệ sinh sớm

Choose-a-best-potty-for-toilet-training

Luyện cho trẻ đi vệ sinh sớm Khi nào nên dạy trẻ đi vệ sinh? Không có tuổi chính xác để bắt đầu dạy trẻ đi vệ sinh. Điều này lệ thuộc rất nhiều vào con bạn, cả về mặt thể chất, cảm xúc và ý thức của trẻ. Nếu…

read more