Ba mẹ lo bé không chịu ngồi bô Boom Potty?
Bé không chịu ngồi bô Boom Potty Bô Boom Potty khác các bô thông thường đó là ba mẹ có thể sử dụng chức năng rửa cho con từ rất sớm, từ khoảng 7 tháng. Cũng giống như lau cho con thôi, ban đầu ngồi bô có thể con sẽ khóc...