Start up bô vệ sinh Boom Potty là của ai?
Start up bô vệ sinh Boom Potty là một trong những start up kêu gọi vốn trên chương trình Shark Tank Việt Nam. Trong rất nhiều số của chương trình thì đây là có lẽ một sản phẩm đúng nghĩa là sáng tạo và chưa ai làm được. Tuy  theo...